Pravila o privatnosti

Pravila o privatnosti, kolekcija i skladištenje osobnih podataka


kolekcija podataka

Informacije skupljene od strane "EroDate.rs"

1. Kad koristi Website Korisnik možda mora da se registrira kako bi mu bilo dozvoljeno da koristi određene servise.
2. “EroDate.rs” ima diskreciju da koristi sve informacije koje mu je dao korisnik kada je podnosio zahtjev za registraciju, kao i da koristi druge informacije o korisniku prikupljene od strane “EroDate.rs” na drugi način.
3. Informacije koje su prikupljene tokom registracije korisnika i (ili) kada se korisnik prijavi na sajt, ili kada korisnik samo posjećuje sajtove tada se informacije dele na anonimne i lične.
4. Anonimne informacije. “EroDate.rs” prikuplja anonimne informacije u vezi sa činjenicama koje se ne mogu povezati sa individualnim posjetiocem. Na primer, “EroDate.rs” prikuplja određene informacije svaki put kada korisnik posjeti “EroDate.rs” website kako bi mogao da osigura bolju uslugu korisnicima kada pretražuju sajt. “EroDate.rs” prikuplja IP adrese svih posjetilaca, povezane podatke (na primer, adresu posljednjeg sajta koji je osoba posjetila pre nego što je pretraživala “EroDate.rs” website) i tipove pretraživanja i operativnih sistema (na primer, “Firefox” pretraživač, “Windows” operativni sistem). “EroDate.rs” prikuplja ove informacije u svrhu servisa za monitoring, poboljšanje sajta i druge svrhe. “EroDate.rs” također prikuplja informacije o korisnikovim odgovorima na pitanja postavljena na sajtu kako bi odlučio koje je mišljenje korisnika o servisima sajta i reklamiranju sajta. “EroDate.rs” prima ove informacije od svih korisnika, bez obzira da li su registrirani ili ne.
5. Osobne informacije. Ove informacije su vezane za podatke koji sa preciznošću opisuju korisnika, kao ime, telefon, itd. Takve informacije mogu biti prikupljene kao dodatak anonimnim informacijama. “EroDate.rs” prikuplja osobne informacije prateći puteve različitih dijelova sajta.
Ako korisnik želi da koristi plaćeni servis, “EroDate.rs” može tražiti, i korisnik je dužan da takve informacije pruži, kao broj kreditne kartice, broj telefona korisnika i druge informacije. Ukoliko ne da informacije koje zahtjeva “EroDate.rs” to može rezultirati u odbijanju pristupa određenim servisima.
6. Dopisivanje i komunikacija: ako korisnik kontaktira “EroDate.rs”, “EroDate.rs” može sačuvati kopije te komunikacije i druge informacije u vezi sa tim.
7. “EroDate.rs” ima pravo da skupi informacije o korisnikučim se korisnik prijavi na mrežu. Ove informacije pokazuju koje web sajtove posjećuje korisnik, u koje vrijeme i koliko često korisnik posjećuje te sajtove. Takođe, ove informacije uključuju podatke koje korisnik šalje na “EroDate.rs” mreži.

Uređenje podataka
1. Servis Provajder uređuje ličnu bazu podataka korisnika, samim tim obim podataka zavisi od samog korisnika. U većini slučajeva ti podaci se obrađuju: Korisnikovo ime, prezime, nadimak, email adresa, telefonski broj, slika (slike), IP adresa, hobiji, sadržaj dopisivanja, mjesto boravka, spol, datum rođenja/godine, vrijeme prijave i odjave, istorija pretraživanja, status veze, broj kreditne kartice i (ili) broj računa.
2. Servis Provajder neće prenijeti trećem licu sve gore pomenute informacije uključujući osobne podatke korisnika bez pristanka samog korisnika, osim ukoliko to ne zahtjeva primena zakona ili je neophodno radi pružanja servisa. Trenutno, u svrhu pružanja servisa podaci se daju osobama koje plaćaju servis i osobama koje pružaju iznajmljivanje serverskih usluga. Kada pružaju svoje usluge pristupaju ili mogu imati pristup nekim podacima o korisniku. Međutim, Servis Provajder će osigurati da ta osoba neće moći korisititi te informacije ni u kakve svrhe sem da obavi svoje zadate funkcije.
3. Registracijom na sajt za upoznavanje kao korisnik i pristavši na Pravila korišćenja osoba izjavljuje svoj pristanak da primi neograničen broj informacija, reklamne i druge vrste informacija od “EroDate.rs” web sajta.
4. Informativni, reklamni i drugi tip informacije može biti pružen korisniku, na osnovu podataka koje je korisnik pružio na raspolaganje portalu. Sledeći podaci se uglavnom mogu koristiti u svrhu direktog marketinga: Korisnikovo ime, email adresa, broj telefona, slika, IP adresa, hobi, sadržaj poruka, mesto prebivališta (adresa), seks, datum rođenja/godine, vreme prijave i odjave , povijest pretraživanja. Korisnik ima pravo da povuče pristanak da prima informacije od “EroDate.rs”. Izjava o povlačenju prijenosa informacija će biti poslata na email adresu servisa koji pruža usluge na sajtu ili na telefon +37064608218.

Skladištenje podataka
1. Sve lične informacije korisnika dobijene za vrijem korisnikove registracije i tokom korišćenja usluga servisa za upoznavanje, podaci će biti skladišteni godinu dana nakon što subjekt sam ukloni podatke ili od posljednjeg datuma aktivnosti subjekta na portalu. Kada korisnik ukloni podatke, čuvani su u neaktivnoj bazi podataka određeni period.
2. Tokom registracije, informacije o korisniku, kao i bilo koja druga informacija koja postaje dostupna korisniku “EroDate.rs” kada korsiti Websajt i (ili) Servis, se prikupljaju i skladište samo u “EroDate.rs”. “EroDate.rs” ima pravo da spoji informacije izabrane od strane “EroDate.rs” sa trećom strankom, ukoliko se to ne protivi pravilniku ličnih podataka “EroDate.rs”, pravilu korišćenja “EroDate.rs” i zakonu.
3. “EroDate.rs” privlači pažnu korisnika na činjenicu da Websajtovi mogu sadržati linkove drugih sajtova. Neki od tih sajtova mogu skladištiti korsnikove lične informacije, a promotivni websajtovi mogu koristiti “kolačiće” and “web beacons” (takozvane “internet špijune”) u svojim reklamama kako bi sakupili informacije o posjetiocu. Molimo Vas pročitajte odeljak 4 Pravila o privatnosti, gdje možete saznati više o reklamiranju na internet sajtovima. Pravila o privatnosti “EroDate.rs” i njegove odredbe ne uključuju pravila o privatnosti primjenjena od strane trećih lica i pravila koja se tiču prikupljanja informacija. “EroDate.rs” nije i neće biti odgovoran za bilo koje akcije trećih lica koja prikupljaju informacije o korisniku.

Mjesto skladištenja informacija identifikuje osobu

1. Korisnik razume i slaže se sa činjenicom da njegovi podaci za prijavu, kao i bilo koja druga informacija koja je prikupljena od strane “EroDate.rs” može biti skladištena i u drugoj zemlji. Korisnik prihvata da se njegove informacije mogu prenijeti van njegove zemlje.
2. Mere koje korisnik može poduzeti da bi zaštitio svoje informacije
3. “EroDate.rs” upozorava da korisnik mora biti oprezan i da ne treba otkrivati lične informacije (kao što je korisnikovo pravo ime, jedinstveni broj, email adresa, itd.) trećim licima, kada koristi usluge na web sajtu. Takve informacije mogu da se koriste protiv interesa samog korisnika, za počinjenje prevare, slanje neželjenih poruka, itd. Da ograniči slanje neželjenih poruka, “EroDate.rs” blokira određene email adrese i domene kojima nije dozvoljeno da šalju email-ove u prijemno sanduče bilo kog posetioca koji koristi email servis koji pruža Web sajt.
4. “EroDate.rs” nastoji da zaštiti maloljetnike koji koriste Web sajtove i Servise, mada, “EroDate.rs” nema šanse da zaštiti te osobe kada napuste Web sajtove. “EroDate.rs” zahteva da posetioci upozore maloletnike, koji koriste Web sajt ili (ili) Servise, da ne dele svoje lične podatke trećim licima.
5. “EroDate.rs” privlači pažnju roditelja da je dostupan softver koji sprječava maloljetnike da pristupe neprikladnom sadržaju na Internet-u.

Promjena korisnikovih informacija i pravo da budu zaboravljene
1. Korisnik ima pravo da pristupi prikupljenim ličnim podacima i to veoma lako, da bude upućen u prikupljanje podataka i da proveri njihovu ispravnost.
2. Korisnik koji pokaže dokumenta koja potvrđuju njegov identitet po pravu i zakonu ili ih prikaže elektronskim putem, što omogućuje identifikaciju osobe, ima pravo da pristupi besplatno svojim podacima obrađenim od strane Provajedera Servisa i da zna koji je izvor informacija koje su prikupljene, u koje svrhe se takvi podaci obrađuju, i kome se ti podaci šalju, ili kome su bili dostupni bar za period od godinu dana. Servis Provajeder, na zahtjev korisnika, ne kasnije od 30 kalendarskih dana od primanja korisnikovog pismenog zahtjeva, će pružiti zahtevane podatke ili će objasniti razlog odbijanja takvog zahteva. Po zahtjevu korisnika takve informacije se moraju pružiti u pisanoj formi. Ako se korisnik upozna sa svojim ličnim podacima i sazna da su netačni, nepotpuni, on šalje zahtjev Servisu (u pisanoj formi, e-mail-om, preko websajta servisa ili u drugom obliku).
3. Servis Provajder mora lične podatke odmah da sredi, da ispravi netačne podatke, nepotpune, i da suspendira one podatke koji se obrađuju, osim onih koji su skladišteni. Korisnik može da se žali na akcije (ili nerad) Servis Provajdera, da se žali menadžeru, ili Inspektoratu za zaštitu podataka u roku od 3 meseca nakon primanja odgovora ili u roku do datuma kada ističe rok za prigovor.
4. korisnik ima pravo da traži da se njegovi podaci izbrišu ili da se izbrišu oni koji još nisu obrađeni ako ih nije potrebno obraditi u svrhe zbog koje su prikupljeni, kada subjekt povuče svoj pristanak obrade podataka ili odmah ne daje pristanak za obradu ličnih podataka.
5. Korisnik može, i u neki prilikama određeno Pravilnikom mora da doda i (ili) promijeni svoje podatke za prijavu, ako dođe do neke promijene. Podaci za prijavu se mogu promijeniti po proceduri i metodi Websajta.

Mjere zaštite informacija

1. “EroDate.rs” koristi softver i druge mjere da zaštiti podatke za prijavu svih korisnika. Samo ovlašćena zaposlena lica “EroDate.rs” mogu imati pristup podacima korisnika.
EroDate.rs ne prikuplja, skladišti podatke i ne radi sa kreditnim karticama niti se bavi bilo kojim informacijama u vezi kreditnih kartica. Treća stranka putem koje se obavljaju uplate je odgovorna za prikupljanje takvih informacija.
2. “EroDate.rs” podsjeća da je korisnik odgovoran za tajnost svih informacija. ”EroDate.rs” traži da budete pažljivi pri korišćenju i zaštiti svojih podataka pri prijavi. Korisnik treba da se diskonektuje sa pretraživača kad je pretraživanje završeno da bi bio sigiran da niko ne može pristupiti korisnikovom email-u, ličnim informacijama, posebno u prilikama kada korisnik koristi javni kompjuter (na primer, u Internet café-u, biblioteci).
3. “EroDate.rs” je posvjećen i trudi se da zaštiti lične podatke, ono što je pod okriljem “EroDate.rs”, ali s obzirom da se informacije o korisniku šalju prilikom konekcije na Internet, “EroDate.rs” upozorava da “EroDate.rs” ne može da garantira sigurnost informacija koje prenosi korisnik, uključujući lične podatke.

Zaštita maloljetnika

“EroDate.rs” brine o pravima maloljetnika i ograničava njihov pristup svim servisima koji su namijenjeni odraslim osobama. Dakle, svi dijelovi Websajta su samo za odrasle. Maloljetnicima je striktno zabranjeno da posjećuju takve Websajtove.

Pravila o privatnosti i principi o korišćenju kolačića

Kada “EroDate.rs” pruža usluge i sarađuje sa klijentima vodi se principima partnerstva. Mi pratimo te principe kada uređujemo Vaše lične podatke i pažljivo čuvamo i štitimo Vaše privatnost. U ovom dokumentu Vam predstavljamo principe za prikupljanje i upotrebu informacija o posjetiocima na našem sajtu.

Kolačić je mali tekstualni fajl koji koriste mnogi sajtovi da bi zabilježili posjetioce koji se vraćaju na njihov sajt. Pošto su kolačići neaktivni fajlovi, njihova upotreba je sigurna. Kolačići ne šire viruse ili druge loše programe. Molimo Vas imajte u vidu da se kolačići koriste na mnogim sajtovima./* Kolačići korišćeni na “EroDate.rs” websajtu osiguravaju pravilno funkcioniranje sajta i pomaže adaptaciji sajta korisnicima i njihovim potrebama. To Vam dozvoljava da uspješno koristite websajt, da učestvujete u “EroDate.rs” željenim uslugama.

Kolačići korišćeni na “EroDate.rs” websajtu:
- Neophodni – skladištenje informacija o trenutnoj posjeti,
- Kolačići o ponašanju – skladištenje statistike posjeta,
- Funkcionalni kolačići – skladištenje informacija o korisnikovim opcijama i podešavanjima.

Kolačići se koriste u sljedeće svrhe:
- Informacije koje se skladište uz pomoć kolačića koriste se da osiguraju normalne funkcije websajta, da prikupljaju statističke podatke, da bi poboljšali websajt i da bi kreirali najlakše uvjete za posjetioce da koriste websajt.
- Kolačići nam takođe pomažu da Vas prepoznamo kao prijašnjeg posjetioca na sajtu, sačuva istoriju Vaših poseta na “EroDate.rs” i da prilagodi sadržaj na osnovu ovih informacija. Na taj način možemo da poboljšamo websajt, i da ga prilagodimo Vama.
- Ako, kada posjetite nas sajt, tražite od nas da Vas kontaktiramo, pošaljite nam upitnik, email, dajte nam svoje ime, email adresu ili broj telefona, mi te podatke koristimo samo za obezbjeđenje neophodnih informacija o našem sajtu.
- Kolačići o ponašanju prikupljaju anonimne informacije o stranicama posjećenim od strane posjetilaca. Uz njihovu pomoć mi vidimo šta Vas interesira najviše.
- Funkcionalni kolačići zapamte izbor Vaše pretrage, pa kada ponovo posjetite sajt, nećete morati postavljati parametre ponovo.

Molimo Vas imajte u vidu da podaci prikupljenji od strane kolačića se obrađuju u skladu sa Aktom o zaštiti ličnih podataka i u skladu sa ostalim zakonima. Nikakve informacije se neće prenijeti trećim licima.

Kolačići onemogućuju:

Uvek možete videti na Vašem pretraživaču, koja vrsta kolačića se koristi. Takođe. možete povući vas pristanak korišćenja kolačića u bilo koje vrijeme, uređivanjem podešavanja, brišući kolačiće sačuvane u Vašem pretraživaču. Imajte u vidu da ukoliko onemogućite kolačiće neke funkcije na sajtu neće funkcionirati.

Ako ne želite da primate kolačiće sa sajta “EroDate.rs”, otvorite Vaš Internet pretraživač, idite na opcije, odaberite, “Advanced Cookie settings”, dodajte adresu “EroDate.rs” sajta na listu sajtova čije kolačiće ne želite da primate. Možete također da odaberete da obrišete pojedinačne kolačiće ili sve kolačiće prijašnje sačuvane na Vašem pretraživaču. Za više informacija o kolačićima, kako da ih obrišete ili podešavate, posetite websajt www.aboutcookies.org.